Ogłoszenia

 1. Rozpoczął się czas wakacji, wszystkim udającym się na wakacje, życzmy udanego wypoczynku. Nie zapominajmy w tym czasie o praktykach religijnych, a przede wszystkim o niedzielnej Mszy św.
 2. Jutro w poniedziałek po Mszy św. o godz. 9.00, wyruszy na Jasną Górę nasza  parafialna rowerowa pielgrzymka „Bydgoski św. Józef rowerem na Jasną Górę”. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00, której na pożegnanie pielgrzymów, przewodniczyć będzie Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk.
 3. Nabożeństwa czerwcowe, odprawiamy od poniedziałku do czwartku o godz. 17.45. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30.
 4. Na adorację  Najświętszego Sakramentu zapraszamy  od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 do 18.00.
 5. W środę przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00 i 18.00. Ofiary z tacy z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej.
 6. W środę nabożeństwo czerwcowe połączone z nowenna do św. Józefa, intencje do św. Józefa można wrzucać do wystawionej skrzynki z napisem „Prośby do św. Józefa”. Przypominamy, że w roku św. Józefa za uczestnictwo w nowennie można zyskać odpust zupełny.
 7. W pierwszy piątek miesiąca, od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św., o godz. 18.00 nabożeństwo kończące adorację i wieczorna Msza św.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.30 modlitwa różańcowa w intencji nawrócenia grzeszników, o godz.8.00 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP.
 9. Zachęcamy do uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę Diecezji Bydgoskiej w dniach od 21 do 31 lipca. Szczegółowe informacje, na stronie internetowej pielgrzymki.
 10. Na parafialnej stronie internetowej w zakładce ogłoszenia, zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej w kościele Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy”.
 11. Składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie bieżących potrzeb naszej parafii. Dziękujemy za ofiary przelane na konto naszej parafii, składane do skarbony i na tacę  w kościele. Za wszystkich ofiarodawców modlimy, w każdą środę, w czasie nowenny do św. Józefa.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

1
Bydgoszcz, dnia 27.06.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZADANIA PN. „NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROPU
KOLEBKOWEGO I WIĘŹBY DACHOWEJ W OSIACH 1-3 KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA
RZEMIEŚLNIKA W BYDGOSZCZY”
I. Zamawiający
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Wł. Bełzy 11
85-817 Bydgoszcz
NIP: 953-226-87-07
REGON: 040091810
e-mail: biuro@swjozef.bydgoszcz.pl
adres www: https://swjozef.bydgoszcz.pl/
II. Podstawa prawna
1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane
jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców, a także realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami
określonymi przez Ministerstwo Rozwoju, w szczególności w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(zwanymi w dalszej treści Wytycznymi).
III. Informacje o obiekcie
Zabytkowy kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika znajdujący się przy ul. Toruńskiej 166
w Bydgoszczy, działka 17/2 obr. 190, został wybudowany w 1906 roku. Początkowo, obiekt
pełnił funkcję kościoła ewangelicko-unijnego, następnie obiekt został przejęty przez kościół
katolicki w 1945 roku. W dniu 30.01.1996 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków
woj. kujawsko-pomorskiego pod numerem A/852 (wcześniej wpisany do rejestru zabytków
województwa bydgoskiego decyzją z dnia 30.01.1996 roku pod numerem A/461/1).
IV. Informacje o projekcie
1. Zamówienie będzie realizowane w związku z realizacją przez Parafię projektu
partnerskiego pn. Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w 2022 roku realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 4
Rozwój przyjazny środowisku, 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.
2
V. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i
więźby dachowej w osiach 1-3
Zakres prac remontowo-konserwatorskich:
1. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – kleszcze (wiązar w osi 2);
2. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – krzyżulce (wiązar w osi 2);
3. Wzmocnienie wiązara w osi 2 (wraz z pasmem przylegającym) przez nadbicie dwustronne
nakładek bocznych z bali drewnianych;
4. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – przepustnice;
5. Rozebranie izolacji na stropach z wełny mineralnej;
6. Rozebranie izolacji na stropach z polepy z gliny z sieczką;
7. Rozebranie izolacji z papy asfaltowej na sucho-poziomo, jedna warstwa;
8. Kolebka drewniana – dwustronne wzmocnienie krążyn poprzez zastosowanie nakładek
bocznych z bali drewnianych;
9. Izolacje z papy asfaltowej na sucho – poziomo, jedna warstwa;
10. Izolacje cieplne stropów z gliny z sieczką o gr. 10cm;
11. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z filców z wełny mineralnej gr. 30cm;
12. Roboty odgrzybieniowe – oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier;
13. Uzupełnienie ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych;
14. Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami
solowymi;
VI. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym istotne
postanowienia umowy
1. Zamawiający udostępnia pełną dokumentację projektową zawierającą
szczegółowy opis wskazanego w punkcie V przedmiotu zamówienia: projekt
budowlany, przedmiar, decyzje administracyjne.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z treścią dokumentacji
projektowej, pozwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w imieniu
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie zmiany
wynikające z zastosowania produktów, elementów i/lub rozwiązań równoważnych
wymagają uzyskania zgody na zmianę przez właściwy urząd.
3. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów (odnoszących
się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub
specyficznego pochodzenia w zakresie lub/i zamówieniu co następuje z uwagi na specyfikę
elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu
zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne.
Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez
Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego.
Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru budowlanego.
4. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi
techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone
w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających
te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające
właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego
w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3
5. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego, zawartą między Zamawiającym, a wybranym
Wykonawcą. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu max. 7 dni roboczych liczonych od dnia
przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.
6. Planowany termin realizacji Umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia
31.10.2022r.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następującym zakresie:
a. zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy będzie ona
następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych,
albo przerw w realizacji przedmiotu Umowy, których strony nie mogły przewidzieć na
etapie zawierania Umowy;
b. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności
będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie
określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach
określonych w dokumentacji przetargowej;
8. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy
Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania
zamówienia publicznego (w tym nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są
kary, które zostaną wskazane w Umowie zawartej z Wykonawcą:
 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu realizacji przedmiotu
zamówienia wynikającego z Umowy;
 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2%
wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad;
 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia.
Przyjęta zostanie następująca definicja Wady: wada zmniejszająca wartość lub
użyteczność wykonanych robót, usług lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu
na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia części, a
ponadto robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi
wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji
przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 3-letniej gwarancji
prawidłowego wykonania prac (liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
bez uwag).
11. Warunki dotyczące odbioru końcowego oraz dokonania płatności:
a. przedłożenie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru danego przedmiotu
zamówienia kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym
dokumentację budowlaną – powykonawczą;
b. jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 jeżeli Wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu
usunięcia Wad;
4
 jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to w sytuacji gdy uniemożliwiają
one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
c. z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze Wad;
d. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
Wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót lub prac;
e. podstawą wystawienia faktury oraz wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany
protokół odbioru końcowego bez uwag.
12. Zgodnie z brzmieniem podrozdziału 6.5 pkt 8 lit. h Wytycznych: Zamawiający udziela
Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień
uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych.
13. Zamówienia uzupełniające polegać będą na przeprowadzeniu pozostałych prac
wymienionych w załączonym do niniejszego zapytania projekcie budowlanym nie
stanowiących przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie:
a. remontu drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz stropu kolebkowego w
osiach 3-7;
b. remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz
obróbek blacharskich;
c. wymiany instalacji odgromowej;
d. wykonania instalacji sygnalizacji pożaru.
14. Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w podpunkcie 12:
 warunkiem udzielenia zamówienia będzie posiadanie przez Zamawiającego
niezbędnych środków finansowych;
 warunkiem udzielenia zamówienia będzie realizacja zamówienia na zasadach
umowy podstawowej.
Kody CPV:
Główny kod: 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów.
Dodatkowe kody: 45000000-7 Roboty budowlane; 45453000-7 Roboty remontowe
i renowacyjne; 45453100-8 Roboty renowacyjne; 92522100-7 – Usługi ochrony obiektów
historycznych; 92522200-8 – Usługi ochrony budynków historycznych; 45212360-7 – Roboty
budowlane w zakresie obiektów sakralnych; 45212361-4 – Roboty budowlane w zakresie
kościołów; 92522000-6 – Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych;
Powyższe kody zgodnie z punktem 6.5.2 podpunktem 7 Wytycznych określone są we
Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1. z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki
udziału dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5
b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia rozumianych jako wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwóch robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
których wartość była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego
kontraktu/umowy;
c. dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania
zamówienia rozumianych jako dysponowanie co najmniej 1 kierownikiem robót
budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa
budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz
który kierował robotami budowlanymi w co najmniej trzech obiektach wpisanych do
rejestru zabytków;
d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową
i terminową realizację zamówienia
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania
podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres
zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty
powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą
programem operacyjnym);
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6
7. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego
oferty.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie VII, podpunkcie 1a, jeśli wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie VII, podpunkcie 1b, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej dwóch robót
budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których wartość była nie
mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz,
których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty równoważne.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie VII, podpunkcie 1c, jeśli wykaże dysponowanie odpowiednimi zasobami
kadrowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez wskazanie imienia i
nazwiska, kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia w kierowaniu robotami
budowlanymi w co najmniej trzech obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz
informacji o podstawie do dysponowania osobą (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie VII, podpunkcie 1d, jeśli wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
5. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest wykluczony z udziału w postępowaniu na
warunkach określonych w punkcie VII, podpunkcie 6, jeśli wraz z ofertą przedłoży
podpisane oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego).
IX. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kategoriach.
Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów
1 Cena brutto 60 pkt.
2
Okres gwarancji – liczony od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru bez
uwag (w pełnych latach)
40 pkt.
7
Razem 100 pkt.
Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od
0 do 60 w następujący sposób:
 oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów;
 pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły
arytmetycznej:
Pn=(Cmin/Cn)*60
– najniższa cena
– cena oferty badanej
– ilość punktów przyznana ofercie
Kryterium 2. „Okres gwarancji” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali
od 0 do 40 w następujący sposób:
 za każdy kolejny rok gwarancji (powyżej wymaganego poziomu – wynoszącego
zgodnie z brzmieniem punktu VI podpunktu 10, 3 lat) oferta otrzymuje dodatkowe
punkty, co oznacza przyznanie punktów w następujący sposób;
4 lata gwarancji – 20 punktów
5 lat gwarancji – 30 punktów
6 lat gwarancji – 40 punktów
 max. okres gwarancji wynosi 6 lat
2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę
punktów w ramach powyższych kryteriów.
X. Termin składania ofert oraz związania ofertą.
1. Ofertę należy składać: od dnia 28.06.2022r. do dnia 14.07.2022r. do godz. 17:00
Końcowy termin składania ofert upływa dnia 14.07.2022r. o godz. 17:00.
2. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie
rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, tj. dnia 14.07.2022r.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą
pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego na adres Zamawiającego, tj.:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Wł. Bełzy 11
85-817 dgoszcz
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący
poufność jej treści z następującą adnotacją: Oferta na zadanie pn. „NAPRAWA
8
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROPU KOLEBKOWEGO I WIĘŹBY DACHOWEJ W
OSIACH 1-3 KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA W BYDGOSZCZY”
Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.
2. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).
5. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b. wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym – załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego;
c. dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę
(aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji
należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie
prawne;
d. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie VII podpunkcie 3 –
(załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) pisemne zobowiązanie
podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów
na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale).
6. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w ww. podpunkcie 5a-5d
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Wykonawca ma możliwość wycofania oferty przed terminem składania ofert. W celu
wycofania oferty Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia zawierającego
wolę wycofania oferty podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Do oświadczenia należy więc obligatoryjnie załączyć umocowanie prawne
osoby reprezentującej Wykonawcę (np. aktualny wydruk z CEiDG lub KRS).
W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał
pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.
8. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 7 muszą zostać dostarczone na adres
Zamawiającego wskazany w ust. 1.
9. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub przekazana do
odbioru osobistego w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca ma możliwość wprowadzenia zmian do złożonej oferty przed terminem
składania ofert. Wprowadzenie zmian następuje zgodnie z procedurą określoną w sposobie
przygotowania i złożenia oferty, określonej w niniejszym punkcie tj. w zamkniętym,
nieprzejrzystym opakowaniu, z dodatkową adnotacją: ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY.
XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
ks. Bogusław Konieczka – Proboszcz parafii.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego kierując ją wyłącznie na wskazany adres e-mail:
biuro@swjozef.bydgoszcz.pl
3. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności równego
dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą
telefoniczną lub osobiście.
4. Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 05.07.2022r.
5. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni roboczych
liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.
6. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą
stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione
9
w szczególności poprzez ich umieszczenie na portalu zamówień regionalnego programu
operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
XIII. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję
Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia pw. św. Józefa
Rzemieślnika, ul. Wł. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz, NIP: 953-226-87-07, REGON:
REGON: 040091810, adres e-mail: biuro@swjozef.bydgoszcz.pl tel. 52-371-61-23
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
c. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa i rodzą
skutek braku możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja
Finansująca, podmioty przez nią upoważnione oraz inne podmioty upoważnione z mocy
prawa;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania
się z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa nie krócej niż przez okres 3 lat do dnia 31 grudnia następującego po złożeniu
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków;
f. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10
2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu w tym w szczególności: zapoznać osoby reprezentujące
Wykonawcę, wskazane w treści złożonej oferty (w tym osoby wskazane do kontaktu),
skierowane do realizacji zamówienia ( w tym podwykonawców/podmioty trzecie będące
osobami fizycznymi/ podmioty trzecie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. 12.1 niniejszego zapytania ofertowego
oraz o zakresie przekazanych danych osobowych. Obowiązek ten nie ma zastosowania
w przypadku gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Celem zapewnienia realizacji powyższego zobowiązania
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego wzór wskazany
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz
wariantowych.
4. Zamawiający w toku oceny ofert jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych o czym informuje Wykonawcę.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W związku z tym, do oferty należy
obligatoryjnie załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie prawne osoby
reprezentującej Wykonawcę (np. wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników
– do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego
umocowanie prawne.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania.
7. Zamawiający ma prawo do niepodpisania Umowy w sytuacji, gdy stawka jest rażąco
niska. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w zakresie rażąco niskiej ceny,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
8. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego
upubliczniając zmianę na portalu zamówień regionalnego programu operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zamawiający w takiej sytuacji przedłuży termin
11
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
XV. Załączniki
1. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

 

 

………………………………………………………

        (pieczęć Wykonawcy)

 

 

……………………………………………………………

                                                                                         (miejscowość, data)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa:  ……………………………………………………………

Adres:   ……………………………………………………………

Tel.:      ……………………………………………………………

NIP/REGON: …………………………………………………….

e-mail:  ……………………………………………………………

 

 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej w osiach 1-3 kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy” przedstawiam ofertę cenową:
 

Oferowana cena za realizację zamówienia:

 

Cena netto zł:

 

słownie:

 

 

Cena brutto zł:

 

Kwota słownie zł:

 

Oferowany okres gwarancji – liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag (w pełnych latach z uwzględnieniem wymaganego poziomu 3 lat)

 

 

 lat

 

 

 

 1. Oświadczam, że:

Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia rozumianych jako wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których wartość była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu/umowy;
 3. dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia rozumianych jako dysponowanie co najmniej 1 kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz który kierował robotami budowlanymi w co najmniej trzech obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
 4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową
  i terminową realizację zamówienia

 

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

 

 • Oświadczam, że:

Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania poprzez występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym rozumianych jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym);
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 1. Oświadczam, że:
 • zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz posiadam informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • spełniam wszystkie określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu;
 • wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;
 • uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert).

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 1. Zobowiązuję się do[1]:
 2. samodzielnego wykonania całości zamówienia;
 3. Wykonania część zamówienia: (nazwa /rodzaj/zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca)………………………………………………… przez podwykonawcę: (nazwa, adres podwykonawcy)…………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2]
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[3]

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Niewłaściwe skreślić

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

[3] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

2. Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym.

Załącznik nr 2

 

 

………………………………………………………

        (pieczęć Wykonawcy)

 

……………………………………………………………

                                                                                             (miejscowość, data)

 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ORAZ DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM KADROWYM

 

 1. Wiedza oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
 

Lp.

 

Realizowane roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 

Podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane

Data wykonania zamówienia (obejmująca początek oraz zakończenie)
w formacie dzień/miesiąc/rok
 

Wartość robót budowlanych brutto (wyrażona
w PLN)

 

1.

       
 

2.

       

 

 1. Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia
 

Lp.

 

Imię i nazwisko

oraz podstawa do dysponowania osobą

 

 

Posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe

 

Wykaz udziału w robotach budowlanych/

kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 

 

1

     

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej         

do reprezentowania Wykonawcy

3. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.

Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

 

 

……………………………………………………………

                                                                                              (miejscowość, data)

 

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

 

Dane podmiotu przyjmującego zasoby:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane podmiotu oddającego zasoby:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego

Realizacja określonej części przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn. „Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej w osiach 1-3 kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.”

 

 1. Wskazanie czego konkretnie dotyczy zobowiązanie
 2. oddanie na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia następujących zasobów[1]:
 • wiedzy i doświadczenia (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia);
 • potencjału kadrowego (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia);
 • potencjału ekonomicznego i finansowego;
 1. wykonanie określonych prac konserwatorskich i/lub robót budowlanych, wskazanych
  w przedmiocie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.
 2. inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Sposób wykonania zobowiązania[2]
 1. osobiste uczestnictwo w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy odnoszącej się do przedmiotu zamówienia;
 2. oddelegowanie właściwych zasobów kadrowych, zdolnych do prawidłowego wykonania zamówienia na podstawie umowy odnoszącej się do przedmiotu zamówienia;
 3. inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Okres, którego dotyczy zobowiązanie

Cały okres niezbędny do prawidłowej i należytej realizacji określonego przedmiotu zamówienia.

 

 1. Charakter prawny stosunków prawnych łączących Wykonawcę składającego ofertę z podmiotem trzecim:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej  do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu oddającego zasoby       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Niewłaściwe skreślić

[2] Niewłaściwe skreślić

4. Wzór umowy.

 

 

 

Umowa nr …………. zawarta w dniu …………….. w Bydgoszczy

 

pomiędzy:

 

Parafią rzymskokatolicką pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy, przy ul. Wł. Bełzy 11 (85-817), NIP: 953-226-87-07, REGON: 040091810, dalej zwaną „Zamawiającym”, którą reprezentuje ks. Bogusław Konieczka – Proboszcz parafii

 

oraz

 

…………………………………., dalej zwanym „Wykonawcą”

 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie „Stroną”.

 

 

PREAMBUŁA:

 

 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie partnerskim pn. Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 4 Rozwój przyjazny środowisku, 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.
 2. Strony wyrażają wolę podjęcia współpracy w zakresie uregulowanym Umową
  i niniejszym ustalają wszelkie istotne elementy tej współpracy.

 

 

 • 1

                                       OŚWIADCZENIA STRON

 

 1. Wykonawca oświadcza, że:
 2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 3. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;
 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową
  i terminową realizację zamówienia.
 5. Wykonawca zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe zdolne do wykonania zamówienia tj.: Kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz który kierował robotami budowlanymi w co najmniej trzech obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
 6. Funkcję kierownika robót budowlanych sprawować będą na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy ……………………..
 7. Zmiana ww. zasobów kadrowych wymaga poinformowania Zamawiającego na piśmie. Zmiana jest możliwa pod warunkiem wykazania spełnienia przez nowe zasoby co najmniej warunków udziału w postępowaniu.
 8. Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zamówienia będzie Inspektor nadzoru w zakresie robót budowlanych ………………………..
 9. Zmiana inspektora nadzoru wymaga powiadomienia Wykonawcy na piśmie.
 10. Wykonawca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy nie toczy się przeciwko niemu sądowe lub administracyjne postępowania egzekucyjne, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonanie postanowień Umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada aktywny status przedsiębiorcy, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani też nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze oraz, że nie jest zagrożony niewypłacalnością zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 11. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
 12. Strony oświadczają, iż nie występują pomiędzy nimi powiązania osobowe lub kapitałowe Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym);
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Strony na potrzeby realizacji Umowy przyjmują następującą definicję Wady: wada zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót, usług lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
  z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót wykonanych niezgodnie
  z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
 2. Strony realizując Umowę są zobowiązane stosować przepisy prawa krajowego oraz unijnego w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (U. 2018 poz. 1609) oraz
  w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

 

 • 2

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem Umowy jest naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej w osiach 1-3 według następującego zakresu:
 2. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – kleszcze (wiązar w osi 2);
 3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – krzyżulce (wiązar w osi 2);
 4. Wzmocnienie wiązara w osi 2 (wraz z pasmem przylegającym) przez nadbicie dwustronne nakładek bocznych z bali drewnianych;
 5. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – przepustnice;
 6. Rozebranie izolacji na stropach z wełny mineralnej;
 7. Rozebranie izolacji na stropach z polepy z gliną z sieczką;
 8. Rozebranie izolacji z papy asfaltowej na sucho-poziomo, jedna warstwa;
 9. Kolebka drewniana – dwustronne wzmocnienie krążyn poprzez zastosowanie nakładek bocznych z bali drewnianych;
 10. Izolacje z papy asfaltowej na sucho – poziomo, jedna warstwa;
 11. Izolacje cieplne stropów z gliny z sieczką o gr. 10cm;
 12. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z filców z wełny mineralnej gr. 30cm;
 13. Roboty odgrzybieniowe – oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier;
 14. Uzupełnienie ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych;
 15. Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi.
 1. Szczegółowe warunki odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawcy, obowiązków Stron oraz zasad realizacji przedmiotu Umowy określa poza zapisami niniejszej Umowy Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022r. stanowiące integralną cześć niniejszej Umowy – załącznik nr 1. Realizacja Umowy musi być bezwzględnie zgodna z zapisami ww. Zapytania ofertowego, które są nadrzędne i w pełni obowiązujące
  w okresie trwania Umowy.
 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z treścią dokumentacji projektowej, pozwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie zmiany wynikające z zastosowania produktów, elementów i/lub rozwiązań równoważnych wymagają uzyskania zgody na zmianę przez właściwy urząd
 2. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru budowlanego.
 1. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 1. Zgodnie z brzmieniem podrozdziału 6.5 pkt 8 lit. h Wytycznych: Zamawiający udziela Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone zostały szczegółowo określone w treści zapytania ofertowego, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

 • 3

OBOWIĄZKI STRON ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 2. udostępnienie obiektu w terminach umożliwiających prac;
 3. wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia;
 4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
 5. zapewnienie odbioru końcowego robót w umownie określonych terminach;
 6. przekazanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 8. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi;
 9. wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (U. 2018 poz. 1202);
 10. prowadzenie robót i prac z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony przed kradzieżą;
 11. zorganizowanie zaplecza budowy i pracy na własny koszt;
 12. wykonanie przedmiotu zamówienia z użyciem własnych materiałów i narzędzi;
 13. zapewnienie dostarczenia mediów potrzebnych do realizacji na swój koszt i swoim staraniem;
 14. utrzymywanie miejsca robót i prac w porządku przede wszystkim poprzez: składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny oraz bieżące usuwanie odpadów i śmieci;
 15. segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa);
 16. utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w ustalonym terminie;
 17. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
 18. Strony Umowy odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające
  z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 

 • 4

ODBIÓR

 

 1. Zamawiający odbierze zrealizowany przedmiot Umowy wskazany w §2 ust.1 po zakończeniu wszystkich prac (odbiór końcowy) w miejscu wykonania prac tj. w Bydgoszczy, ul. Toruńska 166.
 2. Odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1, dokona Zamawiający wraz z przedstawicielami właściwych urzędów.
 3. Z odbiorem końcowym nastąpi przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów:
  1. Pełnej dokumentacji powykonawczej
  2. Kosztorysu powykonawczego
 4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 5. jeżeli Wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad;
 6. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to w sytuacji gdy uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
 7. Strony postawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminu wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót lub prac.
 9. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

 

 • 5

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 

 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż środki finansowe na wykonanie przedmiotu Umowy pochodzą ze wsparcia udzielonego Zamawiającemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ze środków własnych Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych
  i celowych umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się w sposób kompletny
  i terminowy ze zobowiązań wynikających z Umów zawartych z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

 

 

 • 6

TERMIN WYKONANIA UMOWY

 

 1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy Strony: od dnia zawarcia Umowy.
 2. Termin zakończenia realizacji Umowy Strony ustalają na dzień 10.2022r.
 3. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłącznie za zgodą obu Stron i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
 4. Przez termin zakończenia realizacji Umowy rozumie się:
 5. realizację całości przedmiotu zamówienia;
 6. ich odbiór;
 7. powiadomienie/potwierdzenie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru
  o zakończeniu całości robót.

 

 

 • 7

PODWYKONAWCY

 

 1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegał na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, jest zobowiązany do wykorzystania oddanych mu na potrzeby realizacji zamówienia do dyspozycji niezbędnych zasobów, a w przypadku gdy warunki te dotyczyły wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zobowiązania tych podmiotów do zrealizowania robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Zmiana podmiotu, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, realizacji robót budowlanych lub usług wymaga poinformowania Zamawiającego na piśmie. Zmiana jest możliwa pod warunkiem wykazania spełnienia przez nowy podmiot warunków udziału
  w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. Wykonawca jest zobligowany do zawarcia umowy z podwykonawcami o warunkach zgodnych i nie mniej restrykcyjnych niż ujętych w niniejszej Umowie.

 

 

 

 

 

 

 • 8

WYNAGRODZENIE

 

 1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy kwotę …………….. netto (słownie złotych netto: …………….), ……………… brutto (słownie złotych brutto: ………..…..).
 2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na przedłożonej przez Wykonawcę faktur
 3. Podstawą wystawienia faktury oraz wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag.
 4. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca realizujący przedmiot Umowy  przy wsparciu podwykonawców  jest zobowiązany do przedstawienia dowodów dokonania płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców za określoną część przedmiotu zamówienia.

 

 

 • 9

GWARANCJA

 

 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami Umowy, bez Wad pomniejszających wartość robót lub prac uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ….-letniej gwarancji prawidłowego wykonania prac (liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag).
 3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jej wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie lub pisemnie.
 4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 7 dni od daty zawiadomienia.
 5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i niewykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi Wad
  nienadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
 7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
 8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 9. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

 

 

 • 10

KARY UMOWNE

 

 1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowić będą kary umowne liczone od wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
 2. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są następujące kary:
 • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w §6;
 • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 • z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia.
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w §6 jeżeli:
 • nie przekazał obiektu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie prac pomimo pisemnego wezwania;
 • bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru końcowego wykonanych robót lub prac.
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających karę umowną.
 3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 • 11

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY

 

1.     Umowa podlega oraz będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy,
  w następującym zakresie:
 2. zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji przedmiotu Umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania Umowy;
 3. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,
  w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej;
 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 3 ust. 2b oraz § 4 ust. 3, w tym także do zdjęć obiektów poddanych konserwacji i stanowiących integralną część ww. dokumentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 5. utrwalania i zwielokrotniania dzieła (w celu wykorzystania go w całości lub części), w tym do wytwarzania egzemplarzy dzieła techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową i wprowadzania do pamięci komputera;
 6. obrotu egzemplarzami, na których dzieło utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu;
 7. rozpowszechniania dzieła (w celu wykorzystania go w całości lub części), w tym do publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
  i reemitowania, prezentacji w publikacjach prasowych, a także do publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 8. Wykonawcawyraża zgodę na dysponowanie przez Zamawiającego zależnymi prawami autorskimi do dzieła;
 9. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubowne w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 30 dni od daty żądania złożonego przez jedną ze Stron, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 10. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
  z niniejszej Umowy.
 11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w stopniu, w jakim to możliwe, alternatywne postanowienia, które będą ważne i wykonalne, i które będą odzwierciedlały pierwotny zamiar Stron.
 12. Za wyjątkiem zmian niewymagających aneksowania Umowy, które to zmiany zostały wyraźnie w Umowie wskazane, wszelkie pozostałe zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
 13. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 • załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022r. dotyczące wykonania zadania pn. „Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej w osiach 1-3 kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.”
 • Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Wł. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz, NIP: 953-226-87-07, REGON: REGON: 040091810, adres e-mail: biuro@swjozef.bydgoszcz.pl 52-371-61-23
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
   o udzielenie zamówienia na wykonanie i etapu prac remontowo – konserwatorskich elewacji wieży kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy, zawartą umową, jej rozliczeniem, realizacją zadań i obowiązków powiązanych z zamówieniem
   i wynikających z projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku” art. 6 ust 1 lit. b, c;
  3. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa i rodzą skutek braku możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja Finansująca, podmioty przez nią upoważnione oraz inne podmioty upoważnione
   z mocy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa nie krócej niż przez okres 3 lat do dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
   w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
 2. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 3. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celach określonych w ust. 3 niniejszej Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych. Obowiązek nie ma zastosowania w sytuacji gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.