Cmentarz

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym.

Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

 1.  Administratorem cmentarza jest Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.
 2.  Wszelkie sprawy cmentarne załatwiane są w biurze parafialnym.
 3.  Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa
  na osobie dysponującej grobem.
 4.  Zwiędłe kwiaty, wieńce, stare znicze i inne nieczystości należy składać do pojemników
  w wyznaczonych miejscach.
 5.  Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki czy zrabowane mienie, groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 6.  Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać krzyż i umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 7.  Ustawianie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się po uprzednim zatwierdzeniu projektu w biurze parafialnym i uiszczeniu opłaty w wysokości 10% (nowy nagrobek), 5%(wymiana nagrobka) wartości nagrobka . Stare nagrobki należy usunąć na koszt stawiającego.
 8.  Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu.Na cmentarzu parafii
  pw. Św. Józefa Rzemieślnika dopuszcza się stawianie pomników o maks. wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,8 m (pojedynczy); szer. 1,6 m,
  dł. 1,8 m (podwójny);szer. 0,6 m, dł. 0,9 m (dziecięcy).
 9.  Kopanie grobów, ekshumacje (także w kolumbarium) i obsługę pogrzebu wykonują zakłady pogrzebowe wybrane przez zainteresowanych.
 10.  Na Cmentarzu zabrania się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek itp.,
  3. przemieszczania nagrobków,
  4. prowadzenia działalności handlowej,
  5. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
  6. wprowadzania psów,
  7. palenia tytoniu i picia alkoholu,
 1.  Grób może być ponownie użyty do chowania po upływie 20 lat. Przed upływem 20 lat do grobu  można dochować urnę.
 2.  Opłatę za grób uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres.
 3.  Po upływie tego okresu należy uregulować opłatę za następne lata/minimum 5 lat/.
 4.  Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 5.  Wszelkie rezerwacje miejsc na cmentarzu dokonuje jedynie administrator cmentarza.

Administrator cmentarza